Blog
בלוג מאמרים

מתי נהוג לפסוק מזונות?

17 יולי, 2012 על ידי עו"ד אביבית מוסקוביץ

אחד מסלעי המחלוקת העיקריים הסובבים סביב הגירושין אלו הם מזונות הילדים. הפסיקה בנושא, שואבת מקורותיה מהמשפט העברי וקובעת כי כל גבר יהודי חייב לזון את ילדיו מכוח הדין האישי, שהוא דין תורה, זאת ללא כל תלות באופן נישואיו – אזרחיים או ברוח ההלכה. האחריות למזונות הכרחיים אמנם מוטלת על הגבר בלבד, אך על מנת שגם האישה תיקח חלק
בפרנסת ילדיה מעל גיל 15, היא מחויבת במזונות מכורח דין צדקה.

הדין האישי
חיוב הגבר במזונות ילדיו
על פי הדין האישי, שמקורותיו טמונים במשפט העברי, מחויב הגבר לזון את ילדיו עד גיל 18.
מזונות אלו נחלקים למזונות הכרחיים החיוניים לקיומו של הילד ומזונות שהם מכורח דין צדקה.
מזונות הכרחיים אינם נקבעים בהתאמה לכושרו הכלכלי של האב או מצבו ( נכה, מובטל וכ"ו) והוא מחויב לשלמם במלואם, ללא כל גריעה מהסכום שנקבע.
הסיבה לכך היא עצם היותם סעד חשוב במילוי צרכיו הבסיסיים של הילד כמו ביגוד, מזון, חינוך, כלכלה, צרכים רפואיים ומידור, המשוקללים יחד עם דמי הטיפול בקטין, בין אם על ידי אמו או מטפלת מטעמה.

מזונות מכורח דין צדקה הניתנים בעבור צרכים שאינם נכללים בהגדרת "הכרחיים", נחלקים בצורה שווה בין האב והאם.
תחולתם על האב נקבעת באם ידו משגת ורק אם הוכח כי זו רמת החיים שהייתה נהוגה בתא המשפחתי ולה הורגלו הקטינים עד הגירושין.
צרכים אלו כוללים שעורים פרטיים ושעורי העשרה, חוגים, טיולים, מעון יום וכיוצ"ב

חיוב האישה במזונות ילדיה
למרות השוני בין הגבר והאישה לעניין מזונות ילדיהם, עדיין קיימת חובת השתתפות האם במזונות ילדיה מדין צדקה (מעל גיל 15).
זאת, כמובן, בהתאם לקריטריונים מקדימים הבוחנים האם לאחר מילוי צרכיה, עדיין יכולה האישה לספק את צרכי ילדיה, והאם אמידה ומצבה הכלכלי יציב.
האמידות הכלכלית נבחנת על ידי הכנסה שוטפת העולה על צרכי האישה וכן את קיומם של נכסים מניבים המצויים ברשותה.
היה והוכח כי אינה משתכרת יותר מצרכיה- לא תוגדר כאמידה ולא תחויב בהשתתפות במזונות אלו, להבדיל מאבי הילדים שגם אם ישתכר באותה המידה, עדיין יחולו עליו מזונות אלו.

גובה המזונות
גובהן של המזונות החלים על האב נקבע בהתאם לגיל הילד וצרכיו הדינמיים. המזונות נחלקים באופן הבא:

  • ילדים עד גיל 6 – האב מחויב בפרנסתם המוחלטת.
  • ילדים בגילאי 6 – 15 – האב חייב במזונות חיוניים, כמו מזון והלבשה, אותם מחויב לשלם ללא כל קשר לכושרו הכלכלי.
    כמו כן, חלים עליו מזונות חיוניים מדין צדקה,שלמרות חלוקתם השווה בין הורי הילד, אם יד האישה אינה משגת – פטורה.
  • ילדים גילאי 15 – 18– יינתנו מזונות חיוניים מדין צדקה שיותאמו להכנסות הורי הילד.
  • vילדים בשרות חובה צבאי – יינתן שליש מגובה המזונות ששולמו עד כה.

שינוי גובה המזונות- אפשרי?
פסק דין בדבר מזונות תמיד פתוח לדיון כיוון שאלו אינם סופיים ויכולים להשתנות בהתאם לנסיבות הקשורות לכל הנוגעים בדבר.
היה והמזונות נקבעו במסגרת הסכם גירושין, ניתן עדיין להגיש תביעה בבית המשפט לקביעת מזונות בשם הקטינים, גם ללא שינוי בנסיבות המצריך זאת.
בשל עקרון טובת הילד, הילד יכול לעתור לבית המשפט לשם העלאת גובה מזונותיו כי לעתים האם מתפשרת על מזונות נמוכים רק כדי לקבל את גיטה.

פסיקת מזונות על ידי בית הדין אינה קבועה ויכולה להשתנות בהתאם לנסיבות, כמו פיטורין, התעשרות פתאומית, או נישואיו המחודשים של אחד מבני הזוג שבמהלכם נולדו ילדים נוספים.
במקרים אלו יכולים שני הצדדים לפנות לשינוי גובה המזונות.

Handle with care

פרטי התקשרות

שנתקדם יחד לצעד הבא?

    *שדה חובה

    מפת הגעה