תשלום מזונות לאישה

הכללים הבסיסיים בקביעת גובה המזונות

הכלל הבסיסי ביותר לקבלת מזונות אישה בזוג יהודים שהתחתנו כדת משה וישראל: אישה נשואה זכאית לקבלת מזונות אישה מבעלה  בסכום אשר מאפשר לה לשמור על הרמת רמת אליה הורגלה היא במשך כל תקופת נישואיהם וחייכם המשותפים, הכלל הוא "עולה עימו ואינה יורדת".

לא יודעים מהם זכויותיכם ? מפחדים כי תאלצו לשלם יותר מדי מזונות אישה? חוששת לשלילת זכויותיך או מקבלת סכום מועט מידי? פנו עוד היום למשרד עו"ד ונוטריון אביבית מוסקוביץ’. אנו מתמחים בייצוג וליווי משפטי גם במקרים מורכבים המצריכים תחכום ויצירתיות.

עד מתי ישלם הבעל מזונות?

הבעל מחוייב להמשיך ולשלם מזונות אישה עד הגירושין או עד שניתן פסק דין לגירושין על ידי בית במשפט אשר מחייב את האישה להתגרש מהבעל ולמרות זאת מסרבת היא  לעשות כך.

ההבדל בין מזונות אשה למזונות ילדים

לפני כן, חשוב לציין כי לעומת מזונות ילדים שהיקפם יקבע "כדי צורכן ההכרחיים" הרי שהיקף מזונות אישה הינו רחב "במזונות האישה מתחשבים בעושרו, במעמדו החברתי של הבעל ובמעמדה היא, לפי הכלל" האישה עולה עמו ואינה יורדת עמו" ובמילים פשוטות יותר: סכומי מזונות האישה שנפסקים גבוהים לעין שיעור מסכומי מזונות הילדים שנפסקים.

הכללים הקובעים את גובה החיוב בתשלום מזונות אישה

שלושה גורמים מרכזיים משפיעים על קביעת סכום המזונות אישה אותו יש לפסוק:

  1. הכנסותיו של הבעל.
  2. צורכי האישה כגון: מזון, ביגוד, מדור וכדו'.
  3. הכנסותיה של האישה באם ישנם, כגון: הכנסותיה ממשכורת, רווחיה מנכסים וכדו'.

מה כולל סכום מזונות אישה?

סכום מזונות אישה אמור לכסות את כל צרכי האישה – מזון, ביגוד והנעלה, הוצאות דיור ואחזקת בית, כולל שכר דירה או משכנתא, צרכים נשיים, איפור, חוגים, הוצאות רכב, לימודים וכל שאר ההוצאות אותן הוציאה האישה בעת חייהם המשותפים של הצדדים.

האישה גם אינה חייבת לעבוד

בפסיקת מזונות ישנו כלל בסיסי אשר קובע כי לא חלה על האישה חובה לצאת ולעבוד. כלומר, באם האישה בוחרת להישאר בביתה ולא להיכנס לשוק העבודה דבר זה אינו גורע במאומה מזכותה למזונות. באם יצאה האישה והליטה לעבוד רשאי הבעל לומר לה: צאי, מעשה ידיך במזונותיך, אבל אינו יכול לדרוש מהאישה לצאת ולעבוד על מנת לפטור את עצמו מחובת תשלום מזונותיה.

בהתאם לכך גם לא מתייחסים למידת הפוטנציאל להשתכרות של האישה. רק במקרים נדירים התחשב בת הדין הרבני ובית המשפט לענייני משפחה בפוטנציאל ההשתכרות של האישה כאשר היה מדובר במקרה אשר בו האישה הייתה בעלת מקצוע אשר עבדה בו שנים רבות או כאשר גדלו ילדי 2 הצדדים ואפילו במקרים של נישואין אשר אורכם היה קצר באופן משמעותי. בכל מקרה אחר בו האישה לא עבדה במשך שנים רבות, לא ניתן לחייבה להיכנס למעגל העבודה

השלכות להיות האישה בעלת רכוש על גובה המזונות

במקרים בהם מחזיקה האישה בבעלותה דירה, תוכניות חיסכון או כל רכוש אחר אין די בך בכדי להשפיע על גובה הסכום אשר ישולם לה כדמי מזונות מכיוון שהיא לא מחויבת לממש את רכושה על מנת לדאוג לחייה היום יומיים.

יש לציין כי במקרים בהם ישנה לאישה הכנסות אשר נובעות מאותו רכוש כגון: שכר דירה או ריבית אשר מקבלת היא מחסכונותיה אשר בבנק, ילקחו דברים אלה בחשבון בעניין קביעת גובה דמי המזונות אותו היא רשאית לקבל.

מתי נשללת זכות האישה לקבלת מזונות אישה?

בגידת האישה כעילה לשלילת מזונותיה

במקרים בהם הוצגו ראיות לעובדה כי האישה בגדה בבעלה ("זנתה תחתיו") תאבד היא את זכותה לתשלום מזונותיה.
יש לציין כי נדרשות ראיות חותכות וכבדות משקל להצגה להערכאות השיפוטיות על מנת לקבוע שלילת מזונות.
אישה אשר בגדה בבעלה ("זנתה תחתיו") מאבדת זכותה לתשלום מזונות. נדרשות ראיות כבדות משקל לקיום בגידה. הערכאות השיפוטיות ידרשו ראיות כבדות משקל על מנת לשלול מזונות.

הכשלה במצוות הדת כעילה לשלילת מזונות

אישה הגורמת לבעלה באופן מכוון לעבור על כללי הדת , כמובן כשמדובר בזוג שומרי מצוות , והבעל הזהירה, והיא המשיכה בהתנהגותה, יכול ותישלל ממנה זכאותה למזונות אישה בהתקיים שני תנאים מצטברים:

  1. על הבעל להוכיח כי האישה פעלה במכוון – טעות בתום לב אינה מספקת.
  2. הבעל אינו יכול לטעון שהאישה מכשילה אותו, אם הוא עצמו רגיל לעבור עבירות כאלו.

סירוב לקיום יחסי אישות כעילה לשלילת מזונות

כאשר מדובר באשה אשר מורדת באישות ולא מסכימה לקיום יחסי אישות עם בעלה, כעיקרון התנהגות זו  שוללת ממנה את זכאותה למזונות מכיוןן שהיא אינה חיה עימו ולא מקיימת את חובות הנישואין. יש לציין כי במידה וטענות האישה בדבר אי קיום יחסי אישות מוצדקות, קיימת אפשרות לחיוב הבעל בתשלום מזונותיה.

עזיבת האישה את הבית כעילה לשלילת מזונות

במקרים בהם עזב הבעל את הבית ,זכותה של האישה לתשלום מזונות אינה נפגעת. מאידך, במידה ועזבה האישה את הבית קיים סיכוי לפגיעה בזכותה לתשלום זה. אישה אשר עזבה את ביתה ללא סיבה מוצדקת תפסיד את הזכות לתשלום מזונות על ידי בעלה. השאלה, מהי סיבה מוצדקת, תבחן בכל מקרה לגופו. היה ואם עזבה האישה את הבית בשל אלימות מצד בעלה או בשל יחס מבזה ומזלזל מצידו חייב הוא לפרנסה. אך אישה אשר החליטה לעזוב את ביתה צריכה להוכיח כי נסיבות אלו התקיימו בפועל.

לאן להגיש תביעה למזונות אישה, ביהמ"ש או ביה"ד?

חשוב לציין כי האישה יכולה להגיש את תביעתה למזונותיה אל בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני.
מצד שני, היה והקדים הבעל והגיש תביעה לגירושין וכרך אליה את נושא תשלום דמי המזונות, ימנע דבר זה מן האישה להגיש תביעה בבית המשפט לענייני משפחה.
נהוג לחשוב כי בבית הדין הרבני הסכומים הנפסקים נמוכים יותר ואכן יש מקרים כאלו אך ישנם גם מקרים הפוכים.
ניתן לומר כי כל מקרה לגופו. צריך לזכור כי לבית הדין הרבני יש יתרון גדול שאין בבית המשפט וזה צו למדור ספציפי שזה צו אשר מונע את פירוק השיתוף בבית מכח זכות האישה למדור המגיעה לה בגדר מזונותיה.

מזונות אישה בנישואין אזרחיים

כאשר בני זוג ישראלים מחליטים להתחתן בנישואים אזרחיים מחוץ לגבולות המדינה, כורתים הם בינם לבין עצמם הסכם לחיות יחד כנשואים. בהסכמה זו חל אפשט של הן יצירת חובות והן יצירת זכויות בין הצדדים על פי דיני חוזים.
בהמשך ישיר לקו מחשבה זה בין בני הזוג, מחייבים כללי ההגינות והיושר בין הצדדים כי במקרה בהם נזקק האחד לתמיכתו של האחר אם בתשלום מזונות או באמצעים אחרים הרי שזכאי הוא לקבל תמיכה זו

שיעור דמי מזונות , משך תקופת החיוב בהם, עילות השוללות דמי מזונות וכיוצא בהן שאלות שיקבעו כולן גם בנישואין אזרחיים אלא שביהמ"ש יסמוך פסיקותיו על עקרון תום הלב.
אלו עשויים להשתנות ממקרה למקרה; הם נגזרים מהערכת התנהגות הצדדים, מצבם הכלכלי, התקשרותם עם בני זוג חדשים וכיוצא בהם פעולות שהן רלבנטיות מכוח עקרון תום הלב.

פנו עוד היום למשרד עו"ד ונוטריון אביבית מוסקוביץ’ המתמחה בייצוג וליווי משפטי גם במקרים מורכבים המצריכים תחכום ויצירתיות.

תוכלו לקבל הכוונה וייעוץ מיידי אם תמלאו את פרטיכם בטופס או ניתן ליצור קשר טלפוני: 03-6133995052-3986655

צרו קשר לפרטים נוספים

כיצד נקבעים גובה מזונות אישה – עורכת הדין אביבית מוסקוביץ' מסבירה

Handle with care

פרטי התקשרות

שנתקדם יחד לצעד הבא?

    *שדה חובה

    מפת הגעה